O nás

Činnosťou zaoberajúcou sa vyhradenými technickými zariadeniami tlakovými – tlakové nádoby stabilné a kotly, sme začali vykonávať v roku 1994 a to živnosťou – Slemenský Igor. V roku 2004 sme rozšírili výkon činnosti na vyhradené technické zariadenia plynové – plynovody, regulátory tlaku plynu a plynové spotrebiče, svoju činnosť sme zameriavali najmä na energetické zariadenia a oblasť energetiky ako odvetvia. Prirodzeným vývojom a potrebou zo strany legislatívy sme od roku 2007 svoju činnosť vykonávali v novej spoločnosti a to IDJ, s.r.o..

Spoločnosť IDJ s.r.o. svoju činnosť vykonáva v oblasti vyhradených technických zariadení v zmysle Vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 718/2002 Z.z. a Zákona 124/2006 Z.z.. Taktiež vykonáva svoju činnosť v oblasti energetiky a to formou poradenstva, audítorskej činnosti a súdneho znalectva. Na všetky činnosti vykonávané našou spoločnosťou máme platné požadované oprávnenia a osvedčenia vydané oprávnenými organizáciami v zmysle platných právnych predpisov Slovenskej republiky.

Spoločnosť IDJ, s.r.o. je rodinná spoločnosť. V súčasnej dobe dohľad nad technickou a odbornou stránkou činností, ktorá je predmetom podnikania zabezpečuje majiteľ Igor Slemenský. Taktiež zabezpečuje styk so zákazníkom. Spoločníčka Dana Slemenská zabezpečuje administratívnu, marketingovú a účtovnú činnosť. Za odborné záležitosti v oblasti bezpečnosti a požiarnej ochrany zodpovedá Jakub Slemenský.  V súčasnej dobe má spoločnosť zamestnaných troch odborných pracovníkov, ktorý v súčinnosti zabezpečujú výkon odborných prehliadok a skúšok vyhradených technických zariadení.

Spoločnosť IDJ, s.r.o. svojou serióznosťou, profesionálnym prístupom a kvalitou vykonávaných činností, ktoré sú nevyhnutnosťou a zároveň u nás aj samozrejmosťou, pristupuje ku všetkým zákazníkom a obchodným partnerom s cieľom zabezpečiť požadované služby k ich maximálnej spokojnosti.