Znalectvo

http://jaspi.justice.gov.sk/jaspiw1/jaspiw_maxi_fr0.htm Zoznam znalcov na portály Ministerstva spravodlivosti SR

Naša spoločnosť je oprávnená pôsobiť na domácom trhu, ktorá sa zaoberá okrem iných činností aj poskytovaním uvedených služieb dodávateľským spôsobom na základe zmluvného vzťahu a objednávky s odberateľom.
Dovoľujeme si Vám ponúknuť naše služby a poskytnúť týmto spôsobom krátku ucelenú informáciu o našich možnostiach ako firmy, ktorá disponuje skúsenosťami, odborným zázemím a kontaktmi v oblastiach súdneho znalectva v oblasti Bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a Energetiky.

Rýchle a kvalitné vypracovanie znaleckých posudkov a odborných vyjadrení !

Dožiadanie zašlete poštou, alebo e-mailom. Posudok a odborné vyjadrenie doručíme poštou, alebo osobne.

Znalecká činnosť je vysokošpecializovanou činnosťou vykonávanou podľa osobitných predpisov. Súdny znalec Igor Slemenský je zapísaný v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR v odbore 010000 – Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a 120000 – Energetika. Máme bohaté a dlhoročné skúsenosti s vykonávaním tejto činnosti. Znaleckú činnosť vykonávame podľa zákona č. 382/2004 Z .z, o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch.

Odbory a odvetvia znaleckej činnosti

Energetika:

 1. Tepelná elektroenergetika, Tepelné energetické zariadenia, Vykurovanie a vykurovacie zariadenia.

 2. Posudzovanie a hodnotenie správnosti rozúčtovania nákladov spojených s užívaním bytov, nákladov na vykurovanie, teplú vodu, vodné a stočné, elektrickú energiu a podobne.

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

 1. Energetika.

Okrem znaleckých posudkov a odborných vyjadrení v uvedených odboroch a odvetviach znaleckej činnosti znalci – interní a externí pracovníci vykonajú pre Vaše potreby aj:

 • Stanovenie hodnoty predmetov, výrobkov, stavieb, akýchkoľvek vecí, ktoré sú predmetmi trestných činov napr. mobilné telefóny, textílie, nábytky, obuv, odevy, autá, stroje, elektrotechnika, elektronika, potraviny a pod.

 • Stanovenie hodnoty poškodenia predmetov, stavieb, vozidiel a podobne (poruchy, havárie, násilné poškodenia objektov a pod.).

 • Stanovenie škôd spôsobených počítačovou kriminalitou (nelegálne softvéry, analýza výpočtovej techniky, vyťažovanie dát zo zaistenej techniky a podobne).

 • Analýza nelegálne šírených diel podliehajúcich autorskej ochrane (nelegálne kópie hudobných diel, filmov, zvukových nahrávok a pod.).

 • Stanovenie príčin havárii komplexnosti bezpečnostných opatrení porušovania pravidiel BOZP.

 • Stanovenie hodnoty podnikov, analyzovanie prípadov ekonomickej kriminality.

 • Analyzovanie a hodnotenie škôd spôsobených nelegálnym odberom elektrickej energie, zemného plynu, vody a podobne.

 • Analýza správnosti účtovania za služby spojené s užívaním bytov (vyúčtovanie za teplo, teplú vodu, elektrickú energiu a pod.).